PSD: ‘Mincinosul-Șef de la Guvern dă cu România în gard!’

dePSD Italia

PSD: ‘Mincinosul-Șef de la Guvern dă cu România în gard!’

Partidul Social Democrat (PSD) a criticat, printr-o postare pe Facebook, acțiunile premierului Ludovic Orban și a prezentat o serie de declarații despre care au explicat, într-un material video, că sunt false.

“Mincinosul-Șef de la Guvern dă cu România în gard!

1.”România are cea mai generoasă reglementare privitoare la suspendarea plății ratelor bancare”

FALS – Proiectul PNL obligă românii să plătească dobândă la dobândă!

2.”Am făcut un efort și în privința susținerii întreprinderilor mici și mijlocii prin programul IMMInvest”

FALS – Platforma ImmInvest NU funcționează la peste o săptămână de la lansare!

3.”Un proiect de lege cu aproape același conținut ca și proiectul nostru de lege din 2017 privind interdicția exporturilor la bușteni a fost aprobat de Camera Deputaților.”

FALS – PNL nu a depus niciun proiect privind exportul de bușteni!

4.”Noi am dat Ordonanță de urgență privitor la prelungirea mandatelor aleșilor locali, au sărit și ei cu un proiect de lege”

FALS – PNL a emis OUG după ce PSD, UDMR, Pro România și ALDE au depus la Parlament proiectul de lege privitor la prelungirea mandatelor aleșilor locali!”, se arată în postarea PSD.

Mincinosul-Șef de la Guvern dă cu România în gard!⛔ 1.”România are cea mai generoasă reglementare privitoare la suspendarea plății ratelor bancare” 𝐅𝐀𝐋𝐒❗Proiectul PNL obligă românii să plătească dobândă la dobândă!⛔ 2.”Am făcut un efort și în privința susținerii întreprinderilor mici și mijlocii prin programul IMMInvest”𝐅𝐀𝐋𝐒❗Platforma ImmInvest NU funcționează la peste o săptămână de la lansare!⛔ 3.”Un proiect de lege cu aproape același conținut ca și proiectul nostru de lege din 2017 privind interdicția exporturilor la bușteni a fost aprobat de Camera Deputaților.”𝐅𝐀𝐋𝐒❗PNL nu a depus niciun proiect privind exportul de bușteni!⛔ 4.”Noi am dat Ordonanță de urgență privitor la prelungirea mandatelor aleșilor locali, au sărit și ei cu un proiect de lege”𝐅𝐀𝐋𝐒❗PNL a emis OUG după ce PSD, UDMR, Pro România și ALDE au depus la Parlament proiectul de lege privitor la prelungirea mandatelor aleșilor locali!

Gepostet von Partidul Social Democrat am Freitag, 24. April 2020


dePSD Italia

‼️PRINCIPIUL EGALITATII IN DREPTURI ȘI A EGALITĂȚII ȘANSELOR‼️

❗
⚠️

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI ARTICOLUL 16 – Egalitatea in drepturi

♻️

(1) Cetățenii sunt egali în fata legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.

♻️

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

♻️

(3) Funcțiile si demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară.

♻️

Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități.

‼️

EGALITATE DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ

‼️

se înțelege accesul nediscriminatoriu la:

♻️

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități;

♻️

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante șli la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

♻️

c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;

♻️

d) informare și consiliere profesionala, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare si recalificare profesionala, inclusiv ucenicia;

♻️

e) promovarea la orice nivel ierarhic și profesional;

♻️

f) condiții de încădrare în munca și de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare, inclusiv condițiile de concediere;

♻️

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la sistemele publice și private de securitate socială;

♻️

h) organizații patronale, sindicale și organisme profesionale, precum și la beneficiile acordate de acestea;

♻️

i) prestații și servicii sociale, acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

‼️

De EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ BENEFICIAZĂ TOȚI LUCRĂTORII, inclusiv persoanele care exercită o activitate independentă, precum și soțiile/soții lucrătoarelor/rilor independenți care nu sunt salariate/salariați sau asociate/asociați la întreprindere, în cazul în care acestea/aceștia, ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE DREPTUL INTERN, PARTICIPĂ ÎN MOD OBIȘNUIT LA ACTIVITATEA LUCRĂTORULUI INDEPENDENT ȘI ÎNDEPLINESC FIE ACELEAȘI SARCINI, FIE SARCINI COMPLEMENTARE.

‼️

DISCRIMINARE BAZATA PE CRITERIUL DE SEX

❗

PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA ORICĂROR COMPORTAMENTE, ANGAJATORUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII

♻️

a) să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare și funcționare și în regulamentele interne ale unităților;

♻️

b) să prevadă în regulamentele interne ale unităților sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare.

♻️

c) să îi informeze permanent pe angajati, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă;

♻️

d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul respectării legislației.

‼️

ESTE INTERZISĂ DISCRIMINAREA PRIN UTILIZAREA DE CĂTRE ANGAJATOR A UNOR PRACTICI CARE DEZAVANTAJEAZĂ PERSOANELE DE UN ANUMIT SEX, ÎN LEGĂTURĂ CU RELAȚIILE DE MUNCĂ, REFERITOARE LA

♻️

a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;

♻️

b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;

♻️

c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;

♻️

d) stabilirea remunerației;

♻️

e) beneficii, altele decât cele de natura salarială, precum și la securitate socială;

♻️

f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;

♻️

g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;

♻️

h) promovarea profesională;

♻️

i) aplicarea măsurilor disciplinare;

♻️

j) dreptul la aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;

♻️

k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.

❗

Sunt exceptate la cele de mai sus, locurile de muncă în care, datorită naturii activităților profesionale respective sau în cadrul în care acestea sunt desfășurate, o caracteristică legată de sex este o cerință profesională autentică și determinantă, cu condiția ca obiectivul urmărit sa fie legitim și cerință să fie proporțională.

‼️

MATERNITATEA NU POATE CONSTITUI UN MOTIV DE DISCRIMINARE•

✅

Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare•

✅

Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare.•

✅

Este interzisă să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate si/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durată de valabilitate a contractului individual de muncă.•

✅

Sunt exceptate de la aplicarea . acele locuri de munca interzise femeilor gravide si/sau care alăptează, datorita naturii ori condițiilor periculoase de prestare a muncii.

‼️

CONCEDIEREA NU POATE FI DISPUSĂ PE DURATA ÎN CARE

♻️

a) salariata este gravidă sau se află in concediu de maternitate;

♻️

b) salariata/salariatul se află în concediul pentru creșterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;

♻️

c) salariatul se află în concediu paternal.•

♻️

Este exceptată de la aplicarea celor de mai sus concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii.•

♻️

La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copiilor în vârstă de pana la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de munca ori la un loc de munca echivalent, având condiții de munca echivalente, si, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenței.

‼️

DISCRIMINARE BAZATĂ PE CRITERIUL DE SEXorice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, având ca scop sau ca efect:

♻️

a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;

♻️

b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul refuzului acestuia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viață sexuală.

‼️

CONSTITUIE DISCRIMINARE ȘI ESTE INTERZISĂ MODIFICAREA UNILATERALĂ DE CĂTRE ANGAJATOR A RELAȚIILOR SAU A CONDIȚIILOR DE MUNCĂ, INCLUSIV CONCEDIEREA PERSOANEI ANGAJATE CARE A ÎNAINTAT O SESIZARE ORI O RECLAMAȚIE LA NIVELUL UNITĂȚII SAU CARE A DEPUS O PLÂNGERE, LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI COMPETENTE, ÎN VEDEREA APLICĂRII PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI ȘI DUPĂ CE SENTINȚA JUDECĂTOREASCĂ A RĂMAS DEFINITIVĂ, CU EXCEPȚIA UNOR MOTIVE ÎNTEMEIATE ȘI FĂRĂ LEGĂTURA CU CAUZA.

❗

Cele mai sus spuse se aplică în mod corespunzător membrilor organizației sindicale, reprezentanților salariaților sau oricărui alt salariat care au competenta ori pot sa acorde sprijin în rezolvarea situației la locul de muncă.

‼️

PENTRU PREVENIREA ACȚIUNILOR DE DISCRIMINARE BAZATE PE CRITERIUL DE SEX IN DOMENIUL MUNCII, ATÂT LA NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE, GRUP DE UNITĂȚI ȘI UNITĂȚI, PÂRȚILE CONTRACTANTE VOR STABILI INTRODUCEREA DE CLAUZE DE INTERZICERE A FAPTELOR DE DISCRIMINARE SI, RESPECTIV, CLAUZE PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A SESIZĂRILOR/RECLAMAȚIILOR FORMULATE DE PERSOANELE PREJUDICIATE PRIN ASEMENEA FAPTE.

‼️
dePSD Italia

100 LUCRURI BUNE REALIZATE ÎN GUVERNAREA PSD


Guvernarea PSD a fost cea mai eficientă guvernare din ultimii 30 de ani! Economia a crescut, țara s-a dezvoltat, românii au avut mai multi bani în buzunare și au dus-o mai bine.
Episodul 1 – 10 REALIZĂRI MACROECONOMICE ESENȚIALE

  1. România a avut cea mai mare creștere economică din Europa – 6,9% în 2017 , 4,1 în 2018 şi 5,1% in primul trimestru din 2019.
  2. În primii trei ani de guvernare PSD, PIB-ul României a crescut cu 266 mld. lei, adică mai mult decât în 7 ani ai guvernărilor precedente, când PIB-ul a crescut cu doar 234 mld. lei.
  3. Produsul Intern Brut al țării a depășit în 2019, în premieră, 1000 de miliarde de lei. Este o creștere cu 35% față de PIB-ul din 2016. România ajunsese înaintea Greciei şi urma să depășească Portugalia și Cehia.
  4. Produsul Intern Brut, pe cap de locuitor a crescut cu 1504 euro, la finalul guvernării PSD, faţă de 2016.
  5. Veniturile bugetare era în 2019 mai mari cu 63 miliarde de lei – aprox 14 mld euro – faţă de 2016 și astfel au asigurat un temei solid pentru măsurile care au adus mai multă bunăstare întregii societăți.
  6. Șomajul a coborât la un nivel minim istoric de 3,03% în 2019, de la o rată de 4,82%, în 2016.
  7. Deficitul bugetar a fost întodeauna sub pragul de 3% asumat de România prin Tratatul cu Uniunea Europeană.
  8. Salariații ajunseseră, în Oct 2019, la un număr record– peste 5,6 milioane, iar contractele de muncă active depășiseră 6,4 milioane!
  9. Datoria publică a țării, raportată la PIB a scăzut de la 35%, în Oct 2019, față de 37,6%, în 2016.
  10. Rezervele internaționale ale țării au crescut cu 1,2 miliarde de euro – de la 34,2 mld euro în dec 2016 la 35,4 miliarde de euro în sept 2019.

dePSD Italia

CE A FĂCUT PSD ÎN PERIOADA 2017-2019

‼️IMPORTANT‼️

⚠️❗CE A FĂCUT PSD ÎN PERIOADA 2017-2019❓⚠️

♻️A TRIPLAT SALARIUL NET LA MEDICI PANA LA NIVELUL 2022

♻️A CRESCUT SALARIUL NET LA BUGETARI CU 60-70% ÎN MEDIE

♻️A CRESCUT PENSIA MINIMA DE LA 400-704 LEI

♻️A CRESCUT PUNCTUL DE PENSIE DE LA 875 – 1265 LEI

♻️A CRESCUT SALARIUL MINIM NET DE LA 875 -1385 LEI

♻️A SCAZUT TVA DE LA 24 – 19%

♻️A SCAZUT IMPOZITUL PE VENIT DE LA 16 – 10%

♻️A ELIMINAT CAS SI CASS DIN PENSIILE SUB 2.000 LEI

♻️A DAT VOUCHERE DE VACANȚĂ TUTUROR BUGETARILOR

♻️A ELIMINAT 101 TAXE

♻️A DAT GRATUITATE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT STUDENȚILOR

♻️A ÎNCURAJAT PRODUCȚIA AUTOHTONA

♻️A IMPOZITAT MULTINAȚIONALELE

♻️A DAT 40.000 DE EURO (FARA DOBANDA) FIECĂRUI DIASPOREAN CARE SE RESTABILEA ÎN ROMÂNIA ȘI ÎNCEPEA AFACERI AICI

♻️A IMPOZITAT BĂNCILE CU CAPITAL STRĂINI

♻️A CONSTRUIT 3 SPITALE REGIONALE (MIOVENI, DEJ, TG. NEAMȚ)

♻️A DESCHIS ȘI REABILITAT 85 DE ȘCOLI DIN CELE 810 ÎNCHISE DE BĂSESCU ÎN 2010

♻️A ELIMINAT TAXA AUTO

♻️A RAMBURSAT TAXA AUTO DIN TRECUT

♻️A SCOS TAXA RADIO-TV

♻️A SCAZUT TVA LA ALIMENTE DE LA 19-9%

♻️A BLOCAT CREȘTERILE PREȚURILOR LA UTILITĂȚI PENTRU 3 ANI

♻️A ELIMINAT IMPOZITUL PENTRU “IT-IȘTI”

♻️A CRESCUT INDEMNIZAȚIILE DE HANDICAP

♻️A DAT SPOR DE SUPRASOLICITARE UNOR CATEGORII BUGETARE

♻️A DAT INDEMNIZAȚIE DE HRANĂ TUTUROR BUGETARILOR

♻️A DAT IN FOLOSINȚĂ 111 KM DE AUTOSTRADA

♻️A REDESCHIS ȘI REABILITAT 35 DE SPITALE DIN CELE 110 ÎNCHISE DE BĂSESCU IN 2010

♻️A ELIMINAT-O PE KOVESI DE LA CONDUCEREA DNA (APARATOAREA MAFIOȚILOR ȘI A SERVICIILOR SECRETE)

♻️A ÎNCERCAT SĂ ÎNDREPTE LEGILE JUSTIȚIEI

♻️A CRESCUT INDEMNIZAȚIA VETERANILOR DE RĂZBOI CU 40%

♻️A ELIMINAT PE AUGUSTIN LAZĂR, FOST PROCUROR COMUNIST

♻️A CRESCUT PIB-UL ȚĂRII 38%

♻️A APĂRAT ROMÂNIA PE PLAN EXTERN

♻️A PLĂTIT LA RAMBURS 85% DIN CREDITELE EXTERNE

♻️A CREAT 180-230.000 DE LOCURI NOI DE MUNCĂ / AN

♻️A CRESCUT PUTEREA DE CUMPĂRARE A ROMÂNILOR ÎN MEDIE CU 25%

♻️A MENȚINUT CEL MAI MIC PREȚ DIN UE A GAZELOR PENTRU CONSUMATORUL CASNIC 3.5 EURO / PERSOANĂ LUNAR

♻️A SCĂZUT DATORIA GUVERNAMENTALĂ DE LA 37.3% IN 2016 (GUVERN CIOLOȘ) LA 34.1% ÎN 2019 (GUVERNUL DĂNCILĂ)

♻️A TRECUT CONTRIBUTIVITATEA DE LA ANGAJAȚI LA ANGAJATORI (+5% SALARIU ÎN MÂNA)

♻️A ÎNCEPUT CONSTRUCȚIA A 3 STADIOANE MODERNE: STEAUA, RAPID, ARCUL DE TRIUMF

♻️A DEȚINUT CU SUCCES 6 LUNI PREȘEDENȚIA C.E.

♻️A ELABORAT O NOUĂ LEGE A PENSIILOR ÎN FOLOSUL PENSIONARILOR

♻️A APLICAT LEGEA SALARIZĂRII UNITARE

♻️A REDUS ACCIZA LA MOTORINĂ PENTRU TRANSPORTATORI

♻️A ELABORAT LEGEA PENTRU COMBATEREA VIOLENȚEI DOMESTICE

♻️A UȘURAT ACCESUL LA MEDICAMENTE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ȘI FEMEILE ÎNSĂRCINATE

♻️A FINALIZAT DRUMUL EXPRES PITEȘTI-CRAIOVA
A ACHIZIȚIONAT ȘANTIERUL NAVAL DIN MANGALIA

♻️A BLOCAT VÂNZAREA GAZELOR DIN MAREA NEAGRA CĂTRE STRĂINI

♻️A ÎNFIINȚAT FILTRUL 2 ÎN VĂMI: COMBATEREA EVAZIUNII

♻️A SCUTIT DE PLATĂ CAS PE CEI CARE PRIMESC: INDEMNIZAȚIE DE CREȘTERE A COPILULUI, INDEMNIZARE DE CONCEDIU DE ACOMODARE ÎN VEDEREA UNEI ADOPȚII, PERSOANELE CU VENITUL MINIM GARANTAT

♻️SALARII DE MINIM 3.000 LEI NET TUTUROR CELOR CARE LUCREAZĂ ÎN CONSTRUCȚII

♻️A CRESCUT COTA DE IMPOZIT REDIRECTIONATĂ PENTRU ONG-URI DE LA 2 – 3.5%

♻️IMPLEMENTAREA NOULUI SISTEM ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE
A DAT ÎN AVANS SUBVENȚIILE ÎN AGRICULTURĂ

♻️IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI ”TOMATA” PENTRU AGRICULTORI

♻️TRANSFERUL CĂTRE PRIMĂRIA BUCUREȘTI A TERENULUI PENTRU “SPITALUL METROPOLITAN”

♻️FINALIZAREA CADRULUI LEGAL PENTRU LICITAŢIA PRIVIND “SPITALUL REPUBLICAN”

♻️EXTINDEREA PLATFORMEI AEROPORTULUI HENRI COANDA

♻️INVESTIŢII PNDL: CONDUCTE APĂ ȘI CANAL
➖REALIZAT ÎN
TRIMESTRUL I:308 KM
➖REALIZAT ÎN
TRIMESTRUL II:300 KM

♻️INVESTIŢII PNDL: LOCUINŢE.
➖REALIZAT ÎN
TRIMESTRUL I:100 UNITĂȚI
➖REALIZAT ÎN TRIMESTRUL II: 84 UNITĂȚI

♻️INVESTIŢII PNDL : DRUMURI JUDEŢENE ȘI COMUNALE
➖REALIZAT ÎN TRIMESTRUL I – 520 KM
➖REALIZAT ÎN
TRIMESTRUL II – 419 KM

♻️INVESTIŢII PNDL : CONSTRUCŢIE DE CREȘE ȘI GRĂDINIŢE:
➖REALIZAT ÎN
TRIMESTRUL I – 4:
➖REALIZAT ÎN
TRIMESTRUL II – 28

♻️PROGRAMUL DE INVESTIŢII AL “TRANSELECTRICA”

♻️FINALIZAREA INTERCONECTORULUI LEA 400 KV REȘIŢA-PANCEVO
➖ASIGURĂ LEGĂTURA CU SERBIA

♻️A MĂRIT INDEMNIZAȚIA MINIMĂ DE CREȘTERE COPII CU VÂRSTA PANA LA 2 ANI, DE LA 800 DE LEI LA 1265 DE LEI

♻️”TRANSGAZ” DEVINE UNUL DIN PRINCIPALII OPERATORII REGIONALI ÎN TRASPORTUL DE GAZ

♻️ACHIZIŢIA „VESTMOLDTRANSGAZ” – OPERATORUL DE GAZ DIN REPUBLICA MOLDOVA

♻️PARTICIPAREA LA PRIVATIZAREA OPERATORULUI GREC DE GAZ „DESFA”

dePSD Italia

VIDEO Consiliul Politic Național s-a reunit la sediul PSD

Consiliul Politic Național s-a reunit joi, 27 august 2020, la sediul PSD. Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat că sunt suficiente voturi ca moţiunea de cenzură depusă de partid să treacă, chiar „şi fără UDMR”.

„În acest moment, sunt suficiente voturi ca moţiunea de cenzură să treacă. Parlamentarii PSD, parlamentarii Pro România, parlamentarii ALDE şi parlamentarii PPUSL au anunţat că vor vota moţiunea de cenzură”, a precizat Marcel Ciolacu.

dePSD Italia

Conducerea colectivă interimară a Partidului Social Democrat s-a reunit la sediul central al PSD

Conducerea colectivă interimară a Partidului Social Democrat s-a reunit vineri, 21 august 2020, la sediul central al PSD. Purtătorul de cuvânt al PSD Lucian Romașcanu a declarat că data la care se va vota moţiunea de cenzură va fi anunţată cel mai probabil marţi.

„În acest moment există negocieri cu toate grupurile parlamentare şi marţi, cel mai probabil, vom anunţa data în care se va vota această moţiune. Ne dorim ca votul să aibă loc cât mai repede cu putinţă”, a declarat Lucian Romaşcanu, într-o conferinţă de presă.

dePSD Italia

FOTO/VIDEO Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat

Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat a avut loc sâmbătă, 22 august 2020, la Palatul Parlamentului. Marcel Ciolacu a fost ales președinte al Partidului Social Democrat cu 1.310 de voturi. Echipa de conducere care va merge alături de Marcel Ciolacu este compusă prim-vicepreședinții Gabriela Firea și Sorin Grindeanu, secretarul general Paul Stănescu, președintele Consiliului Național Vasile Dâncu și vicepreședinții Mihai Tudose, Olguţa Vasilescu, Gabriel Zetea, Radu Moldovan, Daniel Băluţă, Doina Fedorovici, Victor Negrescu, Decebal Făgădău, Ionuţ Pucheanu, Dragoş Benea, Claudiu Manda, Titus Corlăţean și Laurenţiu Nistor.

Președintele ales al PSD Marcel Ciolacu a declarat că doreşte o cu totul altă abordare atât în interiorul partidului, cât şi în exteriorul acestuia.

„Mă simt împlinit, în visul meu şi al domnului Stănescu, că astăzi am reuşit să facem cea mai performantă echipă în acest moment în PSD. Cu toţii suntem trecători, cu toţii suntem de înlocuit, nu este nicio problemă, e în firea lucrurilor, s-ar putea în viitor mulţi din această echipă să fim competitori în interiorul partidului, e un lucru normal. Vreau să avem o cu totul şi cu totul altă abordare în interiorul partidului, dar mai mult în exteriorul partidului, faţă de români, să fim mai responsabili, să credem în noi, să ne sprijinim unii pe alţii şi să nu mai semănăm neîncredere între noi, colegii. Eu mă ţin întotdeauna de cuvânt”, a afirmat Marcel Ciolacu în cadrul congresului PSD.

Prim-vicepreședintele Gabriela Firea consideră că PSD trebuie să devină reprezentativ pentru întreaga țară.

„Suntem o echipă. Suntem persoane din partid care ne-am înscris mai nou, cum sunt eu, sau persoane care sunt de 30 de ani în acest partid. Asta înseamnă că formaţiunea noastră politică este prietenoasă cu cei care vor să vină să lucreze alături de noi, dar cel mai important este că doreşte să fie reprezentativă pentru întreaga ţară”, a declarat Gabriela Firea.

Prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu a anunţat că partidul va oferi o alternativă benefică la guvernare.

„E timpul să arătăm că PSD nu şi-a pierdut prestigiul, că are cei mai buni oameni care să conducă România, să arătăm că PSD este cel mai bine pregătit partid să conducă ţara, deopotrivă în administraţia locală, cât şi în administraţia centrală. Urmează alegerile locale, avem cei mai buni primari, altfel nu s-ar chinui atât să-i fure de la noi. Cine pleacă acum, că e parlamentar sau ales local, niciodată nu va mai fi un om politic respectat. Laşii nu au ce căuta în viaţa publică şi în mod clar nu au ce căuta în PSD, a afirmat Sorin Grindeanu.

Secretarul general Paul Stănescu a declarat că social-democraţii sunt obligaţi să câştige alegerile din acest an.

„Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a întâmplat, am înţeles mesajul cetăţenilor, ne-am admis greşelile şi am început o schimbare, zic eu, profundă a partidului nostru. Astăzi vreau să vă spun de ce trebuie să câştigăm în acest an, nu doar să ne propunem să câştigăm. Suntem obligaţi să câştigăm alegerile din acest an. Înfrângerea nu este o opţiune. Avem o singură variantă: victoria, o victorie categorică, o victorie totală, o victorie zdrobitoare împotriva partidului de guvernământ”, a afirmat Paul Stănescu.

Președintele Consiliului Național Vasile Dâncu a pledat pentru o reformă a stângii social-democrate.

„Sper că astăzi vom reuşi, împreună cu colegii noştri din ţară, să dăm partidului o nouă direcţie, o nouă şansă şi să dăm României o nouă şansă, pentru că cred că este nevoie de social-democraţie şi e nevoie şi de Partidul Social Democrat. Încercăm astăzi să resetăm ceea ce a fost neadecvat până acum realităţii din România şi sper ca să putem face un proiect care să dureze cât mai mult”, a declarat Vasile Dâncu.

dePSD Italia

VIDEO Conducerea colectivă interimară a Partidului Social Democrat s-a reunit la sediul PSD

Comitetul Executiv Național al Partidului Social Democrat s-a reunit miercuri, 19 august 2020, la sediul PSD. Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, a declarat că congresul PSD de sâmbătă, 22 august 2020, se va desfăşura în 38 de centre teritoriale, care vor fi amenajate în spaţii deschise. La Bucureşti va exista un al 39-lea centru, la Palatul Parlamentului, unde vor fi maximum 20 de delegaţi.

„Multe lucruri se întâmplă altfel decât am fost obişnuiţi, din cauza acestei pandemii. Nu ne convine, fireşte, pentru că e altfel dezbaterea şi altfel sunt interacţiunile când toată lumea este acolo. Dar, ţinând cont de legea care spune că nu avem voie mai mult de 20 de persoane într-o sală, vom avea 1.509 delegaţi care vor fi împărţiţi în 38 de centre teritoriale, unde vor exista urne, unde se va vota pe buletine de vot. Fiind vorba de nume se va vota secret. Se vor face procese verbale, care vor fi transmise la centru”, a explicat Lucian Romaşcanu, într-o conferinţă de presă la sediul PSD.

Senatorul PSD a adăugat că toate centrele teritoriale vor fi dotate cu aparatură audio-video pentru transmiterea live a acestui eveniment, iar toată lumea va avea acces pe ecrane la imaginile din toate celelalte centre.

dePSD Italia

Marcel Ciolacu: PSD a depus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului 17 AUGUST 2020

Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni, 17 august 2020, că parlamentarii Partidului Social Democrat au depus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului.

„Astăzi am depus moţiunea de cenzură împotriva celui mai dezastruos guvern pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani. În loc să vină cu soluţii pe care toţi românii le aşteptau, Guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei. Rezultatul îl vedem cu toţii. Au scăpat total de sub control pandemia, au distrus economia şi au prăbuşit nivelul de trai al românilor”, a declarat președintele PSD într-o conferinţă de presă.

„Cele nouă luni de guvernare PNL pot fi sintetizate în următoarea frază: Guvernul PNL – de la pandemie, la pande-mită generalizată. Belşug în buzunarele clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor. Au făcut chermeze în sediul Guvernului, în timp ce toată România era închisă. Şi-au pus toate neamurile pe funcţii şi au devalizat bugetul de stat sub paravanul pandemiei”, a mai susţinut Marcel Ciolacu.

dePSD Italia

Klaus Iohannis a CONTESTAT la CCR Legea privind construirea Spitalului militar de la Constanța

Președintele Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, vineri, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional „Carol I”.

„Considerăm că această lege contravine prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) referitoare la respectarea principiului separației puterilor în stat, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 61 alin. (1) teza a doua, conform cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării, precum și celor ale art. 111 alin. (1) teza a doua privind informarea Parlamentului și ale art. 138 alin. (5), referitoare la obligativitatea stabilirii surselor de finanțare pentru cheltuielile bugetare. (…) Considerăm că legea criticată are caracter individual, fiind concepută să impună dispoziții pentru un singur caz, determinat concret, intuitu personae. Astfel, instituind prin lege aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional „Carol I”, respectiv înființarea spitalului în cauză, Parlamentul a nesocotit dispozițiile art. 1 alin. (4) din Constituție în componenta sa referitoare la separația puterilor în stat, reglementând într-un domeniu ce ține de competența de reglementare a autorităților administrației publice centrale sau locale, viciu de natură să antreneze – conform jurisprudenței instanței constituționale – neconstituționalitatea legii în ansamblul său”, motivează, printre altele, șeful statului.

Proiectul de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Spitalul Militar Regional „Carol I”, inițiat de parlamentarii constănțeni ai PSD, a fost adoptat, pe 27 mai, definitiv în Camera Deputaților.

Unitatea spitalicească este menită să deservească „pacienți din zona Dobrogei și de sud est a țării” și va fi construită pe raza municipiului Constanța. Proiectul de lege a stat ani de zile în sertarele Senatului, a fost adoptat pe 23 aprilie și din 29 aprilie a ajuns la Camera Deputaților. Marți, 26 mai, a fost emis și raportul favorabil al comisiei pentru buget, iar a doua zi a fost adoptat în plenul Camerei cu 306 voturi pentru și două abțineri.