Arhivă categorie DIASPORA

dePSD Italia

‼️PRINCIPIUL EGALITATII IN DREPTURI ȘI A EGALITĂȚII ȘANSELOR‼️

❗
⚠️

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI ARTICOLUL 16 – Egalitatea in drepturi

♻️

(1) Cetățenii sunt egali în fata legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.

♻️

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

♻️

(3) Funcțiile si demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară.

♻️

Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități.

‼️

EGALITATE DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ

‼️

se înțelege accesul nediscriminatoriu la:

♻️

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități;

♻️

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante șli la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

♻️

c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;

♻️

d) informare și consiliere profesionala, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare si recalificare profesionala, inclusiv ucenicia;

♻️

e) promovarea la orice nivel ierarhic și profesional;

♻️

f) condiții de încădrare în munca și de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor legislației în vigoare, inclusiv condițiile de concediere;

♻️

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la sistemele publice și private de securitate socială;

♻️

h) organizații patronale, sindicale și organisme profesionale, precum și la beneficiile acordate de acestea;

♻️

i) prestații și servicii sociale, acordate în conformitate cu legislația în vigoare.

‼️

De EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN RELAȚIILE DE MUNCĂ BENEFICIAZĂ TOȚI LUCRĂTORII, inclusiv persoanele care exercită o activitate independentă, precum și soțiile/soții lucrătoarelor/rilor independenți care nu sunt salariate/salariați sau asociate/asociați la întreprindere, în cazul în care acestea/aceștia, ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE DREPTUL INTERN, PARTICIPĂ ÎN MOD OBIȘNUIT LA ACTIVITATEA LUCRĂTORULUI INDEPENDENT ȘI ÎNDEPLINESC FIE ACELEAȘI SARCINI, FIE SARCINI COMPLEMENTARE.

‼️

DISCRIMINARE BAZATA PE CRITERIUL DE SEX

❗

PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA ORICĂROR COMPORTAMENTE, ANGAJATORUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII

♻️

a) să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare și funcționare și în regulamentele interne ale unităților;

♻️

b) să prevadă în regulamentele interne ale unităților sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați, prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare.

♻️

c) să îi informeze permanent pe angajati, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă;

♻️

d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul respectării legislației.

‼️

ESTE INTERZISĂ DISCRIMINAREA PRIN UTILIZAREA DE CĂTRE ANGAJATOR A UNOR PRACTICI CARE DEZAVANTAJEAZĂ PERSOANELE DE UN ANUMIT SEX, ÎN LEGĂTURĂ CU RELAȚIILE DE MUNCĂ, REFERITOARE LA

♻️

a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;

♻️

b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;

♻️

c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului;

♻️

d) stabilirea remunerației;

♻️

e) beneficii, altele decât cele de natura salarială, precum și la securitate socială;

♻️

f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;

♻️

g) evaluarea performanțelor profesionale individuale;

♻️

h) promovarea profesională;

♻️

i) aplicarea măsurilor disciplinare;

♻️

j) dreptul la aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta;

♻️

k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare.

❗

Sunt exceptate la cele de mai sus, locurile de muncă în care, datorită naturii activităților profesionale respective sau în cadrul în care acestea sunt desfășurate, o caracteristică legată de sex este o cerință profesională autentică și determinantă, cu condiția ca obiectivul urmărit sa fie legitim și cerință să fie proporțională.

‼️

MATERNITATEA NU POATE CONSTITUI UN MOTIV DE DISCRIMINARE•

✅

Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare•

✅

Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare.•

✅

Este interzisă să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate si/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durată de valabilitate a contractului individual de muncă.•

✅

Sunt exceptate de la aplicarea . acele locuri de munca interzise femeilor gravide si/sau care alăptează, datorita naturii ori condițiilor periculoase de prestare a muncii.

‼️

CONCEDIEREA NU POATE FI DISPUSĂ PE DURATA ÎN CARE

♻️

a) salariata este gravidă sau se află in concediu de maternitate;

♻️

b) salariata/salariatul se află în concediul pentru creșterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;

♻️

c) salariatul se află în concediu paternal.•

♻️

Este exceptată de la aplicarea celor de mai sus concedierea pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii.•

♻️

La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copiilor în vârstă de pana la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de munca ori la un loc de munca echivalent, având condiții de munca echivalente, si, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenței.

‼️

DISCRIMINARE BAZATĂ PE CRITERIUL DE SEXorice comportament nedorit, definit drept hartuire sau hartuire sexuala, având ca scop sau ca efect:

♻️

a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;

♻️

b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul refuzului acestuia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viață sexuală.

‼️

CONSTITUIE DISCRIMINARE ȘI ESTE INTERZISĂ MODIFICAREA UNILATERALĂ DE CĂTRE ANGAJATOR A RELAȚIILOR SAU A CONDIȚIILOR DE MUNCĂ, INCLUSIV CONCEDIEREA PERSOANEI ANGAJATE CARE A ÎNAINTAT O SESIZARE ORI O RECLAMAȚIE LA NIVELUL UNITĂȚII SAU CARE A DEPUS O PLÂNGERE, LA INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI COMPETENTE, ÎN VEDEREA APLICĂRII PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI ȘI DUPĂ CE SENTINȚA JUDECĂTOREASCĂ A RĂMAS DEFINITIVĂ, CU EXCEPȚIA UNOR MOTIVE ÎNTEMEIATE ȘI FĂRĂ LEGĂTURA CU CAUZA.

❗

Cele mai sus spuse se aplică în mod corespunzător membrilor organizației sindicale, reprezentanților salariaților sau oricărui alt salariat care au competenta ori pot sa acorde sprijin în rezolvarea situației la locul de muncă.

‼️

PENTRU PREVENIREA ACȚIUNILOR DE DISCRIMINARE BAZATE PE CRITERIUL DE SEX IN DOMENIUL MUNCII, ATÂT LA NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE, GRUP DE UNITĂȚI ȘI UNITĂȚI, PÂRȚILE CONTRACTANTE VOR STABILI INTRODUCEREA DE CLAUZE DE INTERZICERE A FAPTELOR DE DISCRIMINARE SI, RESPECTIV, CLAUZE PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A SESIZĂRILOR/RECLAMAȚIILOR FORMULATE DE PERSOANELE PREJUDICIATE PRIN ASEMENEA FAPTE.

‼️