Congresul Partidului Social Democrat

Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Social Democrat, se constituie din delegați aleși de Conferințele organizațiilor județene, respectiv a municipiului București, în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut și se întrunește o dată la patru ani, la convocarea Consiliului Național.

Congresul PSD are următoarele atribuții:

a) adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul PSD, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți;

b) adoptă sau modi că Programul Politic și Programul de Guvernare ale partidului;

c) validează alegerile interne pentru Președintele PSD, desfășurate în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru funcția de Președinte al partidului, elaborat de Biroul Permanent Național și aprobat de Comitetul Executiv Național;

d) validează scrutinul electoral intern pentru desemnarea candidatului PSD la funcția de Președinte al României, desfășurat în baza Regulamentului de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcția de Președinte al României, elaborat de Biroul

Permanent Național și aprobat de Comitetul Executiv Național;

e) Alege și revocă prin vot secret Președintele Executiv al partidului

f) alege sau revocă, prin vot secret, 21 de vicepreședinți ai partidului, după cum urmează:

– 8 vicepreședinți aleși la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României;

– 8 vicepreședinți aleși la nivel națonal, în ordinea descrescătoare a voturilor;

– 5 vicepreședinț aleși la nivel națonal din cadrul organizaței de femei a PSD, în ordinea descrescătoare a voturilor;

g) alege și revocă membrii Consiliului Național, ai Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;

h) validează candidatul PSD la funcția de prim-ministru, la propunerea Comitetului Executiv Național;

i) hotărăște asupra activității desfășurate de Președinte, președinte executiv, vicepreședinți, și de Consiliul Național;

j) hotărăște asupra activității desfășurate de Comisia Națională de Disciplină și Arbitraj și de Comisia Națională de Control Financiar Intern;

k) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Național, de Comitetul Executiv Național, precum și contestațiile împotriva hotărârilor Comisiei Naționale de Disciplină și Arbitraj și ale Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;

l) adoptă rezoluții cu privire la teme de interes național;

m) hotărăște dizolvarea partidului.

Consiliul Național al PSD

Este organul de conducere al partidului în intervalul dintre două Congrese și se întrunește anual, de regulă în luna octombrie și, în mod extraordinar, la convocarea Comitetului Executiv Național.

Consiliul Național al PSD are următoarele atribuții:

a) alege și revocă prin vot secret Președintele Consiliului Național;

b) validează componența Comitetului Executiv Național și a Biroului Permanent Național;

c) asigură punerea în aplicare a hotărârilor Congresului;

d) hotărăște constituirea de alianțe politice cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii, precum și comasarea prin fuziune sau absorbție cu alte partide sau formațiuni politice, la propunerea Comitetului Executiv Național;

e) dezbate și aprobă anual Rapoartele de activitate ale Președintelui Consiliului Național și ale departamentelor, ale liderilor de grupuri parlamentare, precum și ale Președințlor structurilor interne ale partidului;

f) stabilește strategia de organizare a campaniilor electorale prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale;

g) validează activitatea și hotărârile Comitetului Executiv Național;

h) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor de sancționare adoptate de Comitetul Executiv Național;

i) soluționează divergențele între Consiliile organizațiilor județene, respectiv al organizației PSD a municipiului București și Comitetul Executiv Național în legătură cu desemnarea candidaților pentru alegeri legislative;

j) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli al partidului și hotărăște asupra execuției acestuia;

k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut.

Biroul Permanent Național

Este organul operativ de analiză și decizie al partidului între ședințele Comitetului Executiv Național și se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui partidului.

Biroul Permanent Național este constituit din: Președintele PSD, Președintele Executiv al PSD, Președintele de Onoare al PSD, Președintele Consiliului Național al PSD, Vicepreședinții PSD, Secretarul General al PSD, Trezorierul PSD, Președintele CFN, liderii naționali ai TSD, OFSD, OPSD, LAL.

Primul-ministru, Președinți celor două camere ale Parlamentului, care sunt membri ai PSD, precum și liderii grupurilor PSD din Parlamentul României și din Parlamentul European, sunt membri de drept ai Biroului Permanent Națonal, indu-le asimilată funcța de vicepreședinte PSD, dacă nu ocupă o altă funcțe în cadrul conducerii națonale.

Biroul Permanent Național are următoarele atribuții:

a) organizează și conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres, Consiliul Național și Comitetul Executiv Național;

b) elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere și adoptare Comitetului Executiv Național;

c) coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile;

d) asigură legătura permanentă cu Grupurile Parlamentare ale PSD;

e) elaborează proiecte de hotărâri și norme de aplicare a deciziilor luate de Congres, Consiliul Național și Comitetul Executiv;

f) asigură informarea operativă a organizațiilor județene / de sector, a municipiului București, a PSD Diaspora și a structurilor interne ale partidului cu privire la activitatea sa curentă;

g) în ințează și coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă;

h) în ințează și coordonează grupuri de analiză politică a situației economice și sociale interne și internaționale;

i) administrează patrimoniul partidului;

j) propune Grupurilor Parlamentare ale PSD candidații pentru funcții în Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților și pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor Parlamentare, iar rezultatul votului este validat de Comitetul Executiv Național;

k) decide depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Președintelui României și acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, decizii validate de către Comitetul Executiv Național;

l) hotărăște asupra constituirii de coaliții politice pentru asigurarea guvernării și a sprijinului parlamentar;

m) asigură și veri că respectarea prevederilor Statutului în cadrul Conferințelor județene, de sector, a municipiului București și a PSD Diaspora, ordinare și extraordinare, și stabilește norme privind desfășurarea acestora;

n) conduce operativ activitățile speci ce campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfășurare a acestora;

o) elaborează și propune spre aprobare Comitetului Executiv Național Regulamentul de organizare a alegerilor pentru funcția de Președinte al partidului;

p) elaborează și propune spre aprobare Comitetului Executiv Național Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcția de Președinte al României;

q) îndeplinește alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului
Național sau prevăzute în prezentul Statut.

Comitetul Executiv Național al PSD

Este organul de conducere și de decizie al partidului care coordonează activitatea acestuia între ședințele Consiliului Național.

Comitetul Executiv Național se constituie din: membrii Biroului Permanent Națonal, Președinți organizaților PSD județene, de sector, a municipiului București, Diaspora, PSD Republica Moldova și PSD Online, membrii Birourilor Permanente ale celor două camere ale Parlamentului României precum și Președinți comisiilor permanente ale Camerei Deputațlor și Senatului României și Miniștri care sunt membri ai PSD, dacă nu ocupă o altă funcțe.

Comitetul Executiv Național are următoarele atribuții:

a) analizează, dezbate și hotărăște asupra proiectelor de Program Politic, strategie electorală, precum și asupra alianțelor politice și electorale;

b) hotărăște asupra Programului de Guvernare, Programului legislativ, structura și reprezentanții partidului în Guvern;

c) propune Consiliului Național încheierea de alianțe politice cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii, precum și comasarea prin fuziune sau absorbție cu alte partide sau formațiuni politice;

d) stabilește protocoale de colaborare cu patronatele, confederațiile sindicale sau alte structuri ale societății civile;

e) elaborează strategia de selecție, pregătire, formare și promovare a resurselor umane ale partidului;

f) hotărăște asupra organizării și desfășurării alegerilor în

g) cadrul structurilor teritoriale ale partidului;hotărăște asupra propunerilor de dizolvare a Consiliului sau a Biroului/Comitetului Executiv al organizației locale, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului, desemnează conduceri interimare si stabilește măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizația respectivă;

h) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Consiliile organizațiilor județene sau a organizației municipiului București;

i) hotărăște, în situații excepționale, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse PSD, sancționarea cu excludere din partid a oricăruia dintre membrii PSD, cu 2/3 din voturile membrilor săi;

j) la propunerea Președintelui partidului, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizațiilor județene, de sector și a municipiului București;

k) informează Consiliul Național în legătură cu activitatea

l) desfășurată între ședințele acestuia;coordonează campaniile electorale ale PSD pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale, precum și campania de informare și promovare a poziției PSD asupra referendumurilor;

m) inițiază și realizează relațiile PSD pe plan intern și internațional cu alte partide și organizații politice sau apolitice, precum și cu sindicatele și patronatele;

n) înființează și coordonează publicațiile centrale ale PSD;

o) confirmă propunerile de candidați ai PSD pentru Senat, Camera Deputaților și Parlamentul European, pentru ecare circumscripție electorală; parlamentare privind propunerile de candidați pentru funcții în Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților și pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD;

p) confirmă propunerile de candidați pentru organele administrației publice locale în funcțiile de președinți și vicepreședinți ai Consiliilor Județene Administrative, de primari ai municipiilor și sectoarelor și de primar general al municipiului București;

q) coordonează activitatea structurilor interne ale PSD (TSD, OFSD, OPSD, LAL) și validează Conferințele naționale ale acestora;

r) aprobă Regulamentele de organizare și funcționare ale tuturor organismelor și a structurilor interne ale partidului, la propunerea Biroului Permanent Național, dacă Statutul PSD nu prevede altfel;

s) aprobă Regulamentele proprii de organizare și funcționare ale Grupurilor Parlamentare ale PSD din Camera Deputaților, Senat și Parlamentul European, precum și al Grupului ministerial al membrilor PSD ai Guvernului;

ș) aprobă Regulamentul de organizare a alegerilor interne pentru funcția de Președinte al partidului;

t) aprobă Regulamentul de organizare a scrutinului intern pentru desemnarea candidatului PSD pentru funcția de Președinte al României;

ț) aprobă Regulamentul privind desfășurarea Adunărilor generale, a Conferințelor și a Congresului, precum și modalitățile concrete de desemnare a delegaților și de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere teritoriale, județene/sector, ale organizației PSD a municipiului București, ale PSD Dispora și pentru organele de conducere centrale;

u) numește președintele Comitetului Financiar Național, la propunerea Președintelui partidului, cu avizul Secretarului General;

v) validează rezultatul votului din cadrul grupurilor parlamentare privind propunerile de candidați pentru funcții în Birourile Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților și pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PSD;

w) validează deciziile Biroului Permanent Național cu privire la depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Președintelui României și acordarea votului de încredere pentru Guvern, în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PSD, de către Biroul Permanent Național;

x) stabilește domeniile de activitate pe care le coordonează vicepresedinții, în baza propunerilor Președintelui PSD;

y) alege și revocă Secretarul General și Secretarii Generali Adjuncț, la propunerea Președintelui partidului;

z) alege și revocă Secretarii Executivi, la propunerea Președintelui partidului;

z1) alege și revocă Secretarul Executiv al Consiliului Națonal, la propunerea Președintelui Consiliului Națonal sau a Președintelui PSD;

z2) îndeplinește alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului Național sau care reies din prevederile prezentului Statut.

Secretariatul General al PSD

Din Secretariatul General al PSD fac parte Secretarul general al PSD, Secretarii generali Adjuncț ai PSD și 7-9 secretari executivi.

Secretariatul General are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea organizatorică la nivel central, asigură comunicarea internă cu organizațiile județene, a municipiului București și a PSD Diaspora, precum și cu instituțiile și autoritățile publice centrale sau locale și cu alte partide sau organizații din țară sau străinătate;

b) coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naționale ale partidului;

c) conduce activitatea de resurse umane, gestiunea carierei politice, precum și activitatea de audit intern;

d) conduce serviciile administrative la nivel central și încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora:

e) organizează activitatea de pregătire a lucrărilor și a documentelor necesare desfășurării Congresului, Consiliului Național, Comitetului Executiv Național și Biroului Permanent Național;

f) elaborează proiectele Regulamentelor și ale Normelor Metodologice de organizare și funcționare internă; g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Biroului Permanent Națonal sau care reies din prevederile prezentului Statut.

Structurile interne ale PSD

Tineretul Social Democrat (TSD) este organizația politică de tineret a Partidului Social Democrat, constituită ca structură internă a partidului. TSD stimulează participarea tineretului la viața politică, în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul tineretului.

TSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

a) realizarea de analize privind starea tineretului român; b) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor, care vor incluse în Programul electoral și Programul de Guvernare ale PSD;

c) inițierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, sportive și turistice, corespunzătoare intereselor și aspirațiilor tinerilor;

d) organizarea de acțiuni de pregătire și perfecționare ale tinerilor membri ai PSD, în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului și a asumării unor responsabilități și demnități publice de către aceștia.

Organizația Femeilor Social Democrate (OFSD) este organizația politică de femei a Partidului Social Democrat, constituită ca structură internă a partidului. OFSD asigură reprezentarea și participarea activă a femeilor la viață politică, economică, socială și culturală.
OFSD urmărește cu prioritate următoarele obiective:

a) elaborarea ofertelor politice ale PSD pe baza principiului egalității de șanse adresate femeilor, în domeniul politic, economic, social și cultural;

b) elaborarea de politici privind protecția copiiilor, a femeilor și a familiei în societate și îmbunătățirea statutului acestora;

c) organizarea de acțiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului și pentru asumarea unor responsabilități și demnități publice.

Organizația Pensionarilor Social-Democrați (OPSD) este organizația politică a pensionarilor membri ai PSD constituită ca structură internă a partidului. OPSD stimulează participarea pensionarilor la viața politică în cadrul Partidului Social Democrat și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al PSD în domeniul protecției sociale pentru persoanele vârstnice.

Organizația Pensionarilor urmărește cu prioritate următoarele obiective:

a) inițierea și organizarea unor activități specice pensionarilor și persoanelor vârstnice;

b) colaborarea cu instituțiile sociale, biserica și ONG-urile pentru inițierea unor acțiuni de ajutorare a persoanelor;

c) prezentarea de propuneri și sugestii pentru îmbunătățirea cadrului legislativ specific, care să determine îmbunătățirea vieții pensionarilor și a persoanelor vârstnice.

Liga Aleșilor Locali a PSD (LAL) cuprinde președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene Administrative, consilierii județeni, primarii, viceprimarii și consilierii locali din municipii, sectoarele municipiului București, orașe și comune, membri ai PSD și este constituită ca structură internă a partidului.

Dobândirea calității de membru al Ligii Aleșilor Locali a PSD de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calității de ales local de către membrul PSD, în urma alegerilor locale.

Liga Aleșilor Locali acționează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PSD și din Programul partidului privind activitatea autorităților publice locale; urmărește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției și ale legilor țării; acționează pentru consolidarea autonomiei locale și descentralizarea serviciilor publice, pentru modernizarea și dezvoltarea localităților și creșterea calității serviciilor publice către populație.

Organizația membrilor PSD din Republica Moldova este o structură asociativă a cetățenilor români care au domiciliul în Republica Moldova, fără personalitate juridică, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PSD și dispozițile legale în vigoare.

Organizația membrilor PSD din Republica Moldova promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din Republica Moldova și contribuie la dezvoltarea și consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiți și stabilit prin acordurile și tratatele bilaterale.

Organizația PSD Diaspora este organizație a Partidului Social Democrat constituită ca structură internă a partidului.

Organizația PSD Diaspora promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din străinătate și asigură legătura cu comunitățile românești și cu membrii sau simpatizanții partidului din diaspora.

Organizația PSD Online este o structură asociativă fără personalitate juridică a cetățenilor români, susțnători ai PSD, care activează în mediul online, constituită ca structură internă a partidului

Organizația PSD Online promovează și popularizează politica PSD în rândul cetățenilor români din online și contribuie la dezvoltarea și consolidarea imaginii partidului.

Guvernare PSD
Vezi programul de guvernare